"Grodzisko Runowo"

"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"
"Grodzisko Runowo"

Nazwa sprawującego nadzór:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.: +48 58 683 68 00, fax +48 58 683 68 03
www.gov.pl/web/rdos-gdansksekretariat@gdansk.rdos.gov.pl

Nadleśnictwo Cewice
ul. Witosa 39, 84-312 Cewice
tel.: +48 59 861 34 30, fax +48 59 861 34 44
www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl, cewice@gdansk.lasy.gov.pl

Stanowisko archeologiczne, znajdujące się na terenie rezerwatu przyrody "Grodzisko Runowo", obejmuje wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, złożony z grodziska, osady oraz cmentarzyska kurhanowego, funkcjonujący od połowy IX stulecia do pierwszej połowy wieku XII. Zgodnie z wynikami badań ów zespół osadniczy założono na reliktach osady należącej do grupy kaszubskiej ludności kultury łużyckiej (1 200 - 650 lat p.n.e.).

Obiekt w Runowie, o powierzchni 98 arów, jest grodziskiem wyżynnym, cyplowym, typu pierścieniowatego z wklęsłym majdanem o kształcie wydłużonego wału, usytuowanym na północnym krańcu wzniesienia o bardzo stromych stokach. Zabudowę majdanu stanowiły czworoboczne naziemne chaty zrębowe o powierzchni 25 m2 oraz domostwa zagłębione w ziemi o plecionkowej konstrukcji ścian. W skład grodu wchodziły ponadto urządzenia gospodarcze i pracownie rzemieślnicze. Osadę chroniły wały o powierzchni 45 arów i wysokości w niektórych miejscach dochodzącej do 12 m, skutecznie odcinając gród od pozostałych części wzniesienia. Dodatkowo, otaczając umocnienia od strony zewnętrznej, funkcję obronną pełniła również sucha fosa o głębokości 4 m.

W południowej części wzniesienia, u podnóża grodu, zachowały się trzy kurhany z pochówkami członków wspólnoty plemiennej. Grobowce, o regularnej, kolistej podstawie, otoczone są kamiennymi płaszczami i rowkami.

Stanowisko archeologiczne, wpisane do rejestru dóbr kultury, zostało objęte ścisłą ochroną konserwatorską.