• Lębork

    Lębork

  • Łeba

    Łeba

Nabór na stanowisko "Pracownik informacji turystycznej"

Zamawiający:

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska - Łeba

ul. Dworcowa 8a, 84-300 Lębork

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 

Pracownik informacji turystycznej

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polegać będzie na wykonywaniu obowiązków pracownika informacji turystycznej oraz pomocy przy realizacji międzynarodowego projektu Baltic Heritage Routes, dofinansowanego ze środków UE.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w pracy biurowej,

– biegła obsługa pakietu Office,

– znajomość języków obcych,

– minimum rok pracy na stanowisku pracownika informacji turystycznej,

– minimum dwuletnie doświadczenie w pracy przy realizacji projektów unijnych.

 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.

 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium oferowanej ceny (brutto) oraz doświadczenia w wykonywaniu obowiązków, których dotyczy przedmiot zamówienia.

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę należy złożyć do dnia 14 czerwca 2019 r., do godz. 17:00 w siedzibie zamawiającego,

b) dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska - Łeba

ul. Dworcowa 8a, 84-300 Lębork

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lotzl@wp.pl

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

b) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

6. Miejsce i termin otwarcia oferty.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego.

 

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

a) Jan Kiśluk, Dyrektor Biura LOT Ziemia Lęborska - Łeba, tel. 698 479 238, lotzl@wp.pl

b) Werner Koschalka, Prezes Zarządu LOT Ziemia Lęborska - Łeba, tel. 605 472 872, lotzl@wp.pl


8. Informacje dodatkowe:

a) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich zleceniobiorców, którzy ubiegali się o uzyskanie zatrudnienia,

b) w przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy,

c) zamawiający zawrze umowę z wybranym zleceniobiorcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą,

d) wynagrodzenie będzie wypłacane zleceniobiorcy do dnia dziesiątego następnego miesiąca,

e) jeżeli zleceniobiorca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

f) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny,

g) do prowadzonego postępowania nie przysługują zleceniobiorcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Lębork
Cewice
Łeba
Wicko
Nowa Wieś Lęborska
Lębork powiat
Potęgowo